Set
PLN
DE
ENG
Help
social media
facebook tweeter g+ pinterest linkedin  youtube instagram tumbrl
regulation regulation
Go to terms of use
Go to Help
close_on_green_field
Close

| Regulations

Aspect law > Regulations
Back to main page >
Show footer menue
show menue hide manuedown
Hide footer menue

| Top

Home
Sitemap
Registration
Log in
Log out
start us all time

| Aspect law

Regulation
Terms of use
Privacy Policy
Copyright
Faq dla firm
How it works
Sitemap
Cookies
help

| Menue

Home
Home
About us
Forum
Our wedding
My account
Contact
Search general

| Contact

Home

Wedding company.com

Poland

Lesser district

Kraków

Krakowska

62/2a

www

e mail

phone

fax

Regulations

| Regulation

Note: The regulation Here you can find the section for regulation

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Jako że zawiera on informacje dotyczące praw i obowiązków związanych z korzystaniem z portalu firmyweselne.com
Ilekroć w niniejszym regulaminie używamy słów "ta Strona", "my", "nas", "Firmy weselne" lub "nasz" należy je rozumieć jako nazwa firmy , company registered in Country company number 00000000.
Korzystając z tej Strony, zobowiązujesz się (jako "użytkownik") do przestrzegania poniższego regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz podlegać tym regulacjom musisz zaprzestać korzystania z tej Strony. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z tej strony zostajesz związany umową prawną pomiędzy tobą a nami, dotyczącą między innymi korzystania ze strony, obsługi płatności oraz zarządzania kontami.Niniejszy regulamin może być zmieniony przez nas i zamieszczony w najbardziej aktualnej wersji na tej stronie. Podczas korzystania z naszej Strony jesteś objęty postanowieniami najnowszej wersji regulaminu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się
z ewentualnymi zmianami.
Korzystając z tej Strony, zobowiązujesz się (jako "użytkownik") do przestrzegania poniższego regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz podlegać tym regulacjom musisz zaprzestać korzystania z tej Strony. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z tej strony zostajesz związany umową prawną pomiędzy tobą a nami, dotyczącą między innymi korzystania ze strony, obsługi płatności oraz zarządzania kontami.Niniejszy regulamin może być zmieniony przez nas i zamieszczony w najbardziej aktualnej wersji na tej stronie. Podczas korzystania z naszej Strony jesteś objęty postanowieniami najnowszej wersji regulaminu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
Serwis prezentuje informacje dla przyszłych par młodych, które mają możliwość kontaktu z firmą przez wizytówkę , uzyskania informacji odnośnie zakresu działalności i wachlarza dostarczanych ofert bezpośredniego zakupu oferty, ( zakup on line przez internet ) porównania oferty z innymi dodania do koszyka rezerwowania oferty na konkretny dzień
Poprzez zamieszczenie dowolnych treści na naszej Stronie (np. tekstu, zdjęć, audio oraz innych mediów), oświadczasz że nie mają one charakteru danych niejawnych, opatentowanych a także nie są oparte na oraz nie wywodzą się z informacji lub rzeczy należących do osób trzecich. Choć proces zamieszczania danych na naszej Stronie jest zautomatyzowany, w sytuacji gdy przesłane treści będą naruszać prawo autorskie, zostaną one przez nas usunięte na podstawie zawiadomienia przesłanego przez uprawnioną osobę trzecią. Dodatkowo wyrażasz zgodę na przyznanie nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, ciągłego, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa oraz licencji do wyświetlania przesłanych treści bez ograniczeń na potrzeby zarządzania naszą Stroną.
prawdziwosc danych ) Oświadczasz, że informacje podane podczas procesu rejestracji konta, korzystania z usługi pośrednictwa weselnego, płatności za usługi oraz zawarte w twoim profilu są prawdziwe, kompletne i aktualne. Jesteś także zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach w tych danych.
prawdziwosc danych ) Oświadczasz, że informacje podane podczas procesu rejestracji konta, korzystania z usługi pośrednictwa weselnego, płatności za usługi oraz zawarte w twoim profilu są prawdziwe, kompletne i aktualne. Jesteś także zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach w tych danych.
logowanie i aktualizacja dancyh ) Aby zagwarantować aktualność danych zawartych na naszej Stronie, jesteś zobowiązany do logowania się na swoje konto przynajmniej raz na 365 dni.
twoje dane do logowania tajne ) Twoim obowiązkiem jest utrzymanie danych wykorzystywanych do logowania na naszej stronie (w szczególności nazwy użytkownika i hasła) w tajemnicy. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa związanego z twoim kontem jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zaistniałej sytuacji. Zobowiązujesz się również do zgłaszania wszelkich innych naruszeń niniejszego.

obsceniczne ) Zabronione jest umieszczanie na naszej Stronie treści o charakterze obscenicznym, obraźliwym, dyskryminującym, nieetycznym,

firma nie z branży weselnej ) Zabrania się rejestrowania Konta Firmy w kategorii, która nie odzwierciedla faktycznego rodzaju prowadzonej działalności (w szczególności, podmioty które nie prowadzą działalności w danej kategorii, a jedynie świadczą usługę pośrednictwa między Klientem a usługodawcą w tej kategorii powinny rejestrować się w kategorii "Organizacja wesela"). Zabrania się także rejestrowania Kont Firmy przez podmioty, które nie prowadzą działalności w branży weselnej.

rejestracja kilku kont ) Zabrania się rejestrowania więcej niż jednego Konta Firmy w danej kategorii przez ten sam podmiot.Zabrania się wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celach komercyjnych, w szczególności do wysyłania korespondencji seryjnej.
Naruszenia regulaminu przez Użytkownika mogą, według naszego uznania, skutkować:ostrzeżeniem,czasową lub stałą blokadą Konta Firmy,usunięciem lub zmianą treści zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Portalu,usunięciem Konta Firmy Użytkownika,zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatnych.
(blendy oprogramowania ) Nie ponowimy odpowiedzialnsści za przerwy w swiadczeniu uslugi spowodowane bldami oprogramowania, przerwl w dostlpie do Internetu lub wszelkimi innymi okolicznosciami na które nie mamy wplywu, a takle tymczasowymi przerwami w dostlpie do naszej Strony spowodowanymi zmianami i/lub usprawnieniami wprowadzanymi do kodu strony.


(utrata hasla) Nie ponosimy odpowiedzialnosci za utratl twojego hasla lub nazwy ulytkownika spowodowane przez awaril, bld, utratl zasilania lub innl przyczyns dotykajl twojego systemu komputerowego, a takle przez straty spowodowane przez przekazanie danych logowania osobom trzecim.
					   									 (brak potencjalnych zysksw, profitsw service / produkt  sellera ) FIRMY WESELNE.COM, A TAKzE JEGO LICENCJODAWCY NIE Bledy W zADNYM PRZYPADKU PONOSIe 
					  									 ODPOWIEDZIALNOsCI PRZED UzYTKOWNIKIEM STRONY W ZWIaZKU Z UzYCIEM, NIEWasCIWYM UzYCIEM LUB OCZEKIWANIAMI UzYTKOWNIKA WZGLzzDEM USŁUG LUB PORTALU, 
					 									  WYNIKAzCYCH Z WSZELKICH ROSZCZEk POWIlZANYCH Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ MATERIz W NIM UREGULOWANz...
														  


(brak potencjalnych zysków, profitów service / produkt sellera ) FIRMY WESELNE.COM, A TAKŻE JEGO LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM STRONY W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM LUB OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM USŁUG LUB PORTALU, WYNIKAJĄCYCH Z WSZELKICH ROSZCZEŃ POWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ MATERIĄ W NIM UREGULOWANĄ...OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOzCI BeDZIE MIAzO ZASTOSOWANIE DO BEZPOsREDNICH, POsREDNICH, NASTePCZYCH, WYJaTKOWYCH, ZWYCZAJNYCH ORAZ KARNYCH SZKsD NIEZALEzNIE OD TEGO CZY WYNIKAJa Z GWARANCJI, KONTRAKTU, DELIKTU (WlaCZAJaC ZANIEDBANIE), ROSZCZEn ODSZKODOWAWCZYCH LUB INNYCH, NAWET JEsLI firmy weselne LUB JEGO LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O mOzLIWOsCI WYSTaPIENIA TAKICH SZKsD NIEZALEzNIE OD NIESKUTECZNOsCI ZASADNICZEGO CELU KAzDEGO OGRANICZONEGO sRODKA OCHRONY PRAWNEJ.

NINIEJSZE OGRANICZENIE BeDZIE MIAeO ZASTOSOWANIE WZGLeDEM SZKaD WYWOeANYCH Z POWODU INNYCH USeUG LUB TOWARaW OTRZYMANYCH ZA POeREDNICTWEM LUB REKLAMOWANYCH NA firmyweselne.com, LUB OTRZYMANYCH ZA POeREDNICTWEM LINKaW ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH PLANUJEMYWESELE

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOsCI BeDZIE MIAsO ZASTOSOWANIE ZARaWNO GDY SZKODA WYNIKNIE Z UzYCIA, NIEWlAsCIWEGO UzYCIA, LUB OCZEKIWAn UzYTKOWNIKA WZGLeDEM USlUG PLANUJEMYWESELE, Z OCZEKIWAn LUB SZKaD SPOWODOWANYCH PRZEZ INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE PLANUJEMYWESELE, Z NIEMO zNsCI SKORZYSTANIA Z USaUG LUB STRONY PLANUJEMYWESELE (WlaCZAJaC SZKODY WYWOlANE PRZEZ OSOBY TRZECIE).

NINIEJSZE OGRANICZENIE BeDZIE MIAeO ZASTOSOWANIE, BEZ OGRANICZEe, DO KOSZTaW NABYWANIA ZASTePCZYCH TOWARaW LUB USeUG, UTRACONYCH KORZYaCI CZY UTRACONYCH DANYCH.

NINIEJSZE OGRANICZENIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ DO REZULTATÓW FUNKCJONOWANIA LUB TYMCZASOWEGO NIE FUKCJONONOWANIA USŁUG LUB STRONY PLANUJEMYWESELE ORAZ WSZELKICH INFORMACJI LUB TOWARÓW PREZENTOWANYCH LUB LINKOWANYCH A TAKŻE ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z USŁUGAMI PLANUJEMYWESELE

NINIEJSZE OGRANICZENIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOSANIE NIEZALEŻNIE OD NIESKUTECZNOŚCI ZASADNICZEGO CELU KAŻDEGO OGRANICZONEGO ŚRODKA OCHRONY PRAWNEJ I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO.

NIEKTÓRE KRAJE LUB INNE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRACZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZAWINIONE LUB NASTĘPCZE SZKODY, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WZGLĘDEM CIEBIE.

Redakcja portalu nie gwarantuje jakości usług i produktów oraz dotrzymywania przez nich terminów. Redakcja serwisu jedynie pośredniczy w kontakcie pomiędzy sprzedawcą usługi poduktu weselengo a nabywcą ( potencjalna przyszłą parą młodą, goście weselni i wszyscy zainteresowani ) nie ingeruje w ustalania warunków współpracy. Warunki wspłpracy określone są w ofercie i na ostatecznym paragonie zakupowym.

rezerwowanie po naciśnieciu klawisza rezerwuj na wskazanej Skontaktowanie się z Nią przez kamerzystę w celu omówienia zasad wykonywania sesji filmowej Skontaktowanie się z Nią przez redakcję portalu w celu weryfikacji jakości oraz wykonania usługi przez Kamerzystę oraz wysłania dodatkowych ofert.

(usuwanie oferty ) Redakcja serwisu ma prawo natychmiast usunąć ofertę SERWICE SELLERA jeżeli:Nie dotrzymuje on warunków podpisanej umowy , WARUNKÓW OFERTY Uzyskuje złe opinie i oceny nowożeńców, I potencjalnych innych nabywców którzy skontaktowali się z nim za pomocą tego serwisu

(komentowanie - właczone pos stronie kiedy jest uzupełniany formularz ) Redakcja serwisu ma prawo natychmiast usunąć ofertę SERWICE SELLERA jeżeli:Nie dotrzymuje on warunków podpisanej umowy , WARUNKÓW OFERTY Uzyskuje złe opinie i oceny nowożeńców, I potencjalnych innych nabywców którzy skontaktowali się z nim za pomocą tego serwisu

Każdy service or product seller , którego dane , produkty lub usługi są widoczne i dostępne w portalu: Potwierdza dane zamieszczone w jego oferciePotwierdza, że jest autorem prezentowanych materiałów Umieszcza na stronie oferty na usługi i produkty tylko i wyłącznie o tematyce ślubnej lub pochodne według kategorii . Zobowiązuje się do stosowania prezentowanego w ofercie cennikaZobowiązuje się do kontaktu po otrzymaniu zapytania z formularza kontaktowego

Po przesłaniu formularza kontaktowego z wybranej oferty, kamerzysta kontaktuje się z klientem (mailowo, telefonicznie) do jednego dnia roboczego.

Po przesłaniu formularza kontaktowego z wybranej oferty, kamerzysta kontaktuje się z klientem (mailowo, telefonicznie) do jednego dnia roboczego.

W żadnej ofercie nie ma podanych danych kontaktowych, identyfikacyjnych kamerzystów - Kamerzysta kontaktuje się z klientami po otrzymaniu od nich zapytania wysłanego za pośrednictwem portalu www.kamerzysta.pl

Redakcja serwisu dokonuje wszelkich starań aby:Oferty, wizytówki i reklamy firm, produktów i usług były aktualne i rzetelne W serwisie było jak najwięcej wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku dobrych ofert Obsługa serwisu była intuicyjna, przejrzysta

serwice seller wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych i informacyjnych drogą mail'ową oraz na kontakt telefoniczny w sprawach organizacyjno-rejestracyjnych. starań aby:Oferty, wizytówki i reklamy firm, produktów i usług były aktualne i rzetelne W serwisie było jak najwięcej wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku dobrych ofert Obsługa serwisu była intuicyjna, przejrzysta

Usługa posrednictwa weselnego USŁUGA POŚREDNICTWA WESELNEGOZarządzający Portalem udostępnia Użytkownikom usługę pośrednictwa weselnego. Przedmiotem usługi jest wymiana informacji między Użytkownikami chcącymi zrezygnować z wcześniej zawartych umów dotyczących usług weselnych, a Użytkownikami zainteresowanymi skorzystaniem z tych usług w ich miejsce. Użytkownicy chcący skorzystać z usługi pośrednictwa weselnego przesyłają informacje dotyczące usług weselnych z których chcą zrezygnować lub skorzystać za pośrednictwem formularza na stronie https://www.planujemywesele.pl/sprzedam-termin-wesela w przypadku rezygnacji z usług lub https://www.planujemywesele.pl/kupie-termin-wesela w przypadku chęci skorzystania z usług. Użytkownik zobowiązany jest podać informacje dotyczące usługi oraz dane kontaktowe umożliwiające potwierdzenie przesłanej wiadomości.Użytkownik chcący zrezygnować z wcześniej zawartej umowy ma obowiązek do przedstawienia, na żądanie Zarządzającego Portalem, kopii dokumentów potwierdzających jej zawarcie. W przypadku pokrycia się informacji o usługach oferowanych oraz poszukiwanych, Zarządzający Portalem informuje w terminie do 7 dni roboczych właściwych Użytkowników o możliwości podjęcia dalszych kroków prowadzących do zawarcia umowy.(brak potencjalnych zysksw, profitsw service / produkt sellera ) FIRMY WESELNE.COM, A TAKzE JEGO LICENCJODAWCY NIE Bledy W zADNYM PRZYPADKU PONOSIe ODPOWIEDZIALNOsCI PRZED UzYTKOWNIKIEM STRONY W ZWIaZKU Z UzYCIEM, NIEWasCIWYM UzYCIEM LUB OCZEKIWANIAMI UzYTKOWNIKA WZGLzzDEM USŁUG LUB PORTALU, WYNIKAzCYCH Z WSZELKICH ROSZCZEk POWIlZANYCH Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ MATERIz W NIM UREGULOWANz...

(brak potencjalnych zysków, profitów service / produkt sellera ) FIRMY WESELNE.COM, A TAKŻE JEGO LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM STRONY W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM LUB OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM USŁUG LUB PORTALU, WYNIKAJĄCYCH Z WSZELKICH ROSZCZEŃ POWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ MATERIĄ W NIM UREGULOWANĄ...

Naruszenia regulaminu przez Użytkownika mogą, według naszego uznania, skutkować:ostrzeżeniem,czasową lub stałą blokadą Konta Firmy,usunięciem lub zmianą treści zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Portalu,usunięciem Konta Firmy Użytkownika,zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatnych.
Naruszenia regulaminu przez Użytkownika mogą, według naszego uznania, skutkować:ostrzeżeniem,czasową lub stałą blokadą Konta Firmy,usunięciem lub zmianą treści zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Portalu,usunięciem Konta Firmy Użytkownika,zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatnych.
Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość zamawiania usług płatnych z poziomu Konta Firmy.Usługi płatne są świadczone przez Zarządzającego Portalem na rzecz Użytkownika. Zarządzający Portalem wystawia faktury i nie jest płatnikiem VAT.

Obsługa płatności jest realizowana przez System Platnosci.pl, którego właścicielem jest spółka PayU S.A. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez mechanizmy bezpieczeństwa Systemu Platnosci.pl.Obowiązującą walutą transakcji jest polski złoty

( Decyzja zakupu ) Przed decyzją zakupu usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jej opisem, ceną oraz warunkami użytkowania. Po otrzymaniu informacji z Systemu Platnosci.pl o poprawnym przebiegu transakcji usługa jest niezwłocznie uruchamiana, chyba, że zaistniały okoliczności uniemożliwiające jej uruchomienie.

Decyzja zakupu ) Przed decyzją zakupu usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jej opisem, ceną oraz warunkami użytkowania. Po otrzymaniu informacji z Systemu Platnosci.pl o poprawnym przebiegu transakcji usługa jest niezwłocznie uruchamiana, chyba, że zaistniały okoliczności uniemożliwiające jej uruchomienie.

( blokowanie platnoscii) Usługa może zostać zablokowana z powodu nie spełnienia warunków jej użytkowania. Spełnienie warunków użytkowania usługi powoduje automatyczne odblokowanie usługi w ciągu maksymalnie 48 godzin. Płatność za okres zablokowania usługi nie podlega

( reklamacje) Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres kontaktowy Zarządzającego Portalem.

(złamanie postanowień regulaminu ) W sytuacji jeśli Użytkownik złamał postanowienia regulaminu, co zaskutkowało zaprzestaniem świadczenia mu przez Zarządzającego Portalem usług płatnych, to płatności za te usługi nie podlegają zwrotowi.

Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.Portal udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są przesyłane do systemu informatycznego obsługującego Portal a następnie przekazywane do Par

(księgowanie i faktura ) Faktura za zakupioną usługę jest wysyłana po zaksięgowaniu płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub opcjonalnie listownie. Czas zaksięgowania może być różny w zależności od formy płatności. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu opóźnienia.tnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.

Użytkownik, po wypełnieniu formularza transakcji, wybraniu formy płatności i zatwierdzeniu zamówienia, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej — na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego — na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego — na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.

dokonanie płatnosci on line W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.

W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

Naruszenia regulaminu przez Użytkownika mogą, według naszego uznania, skutkować:ostrzeżeniem,czasową lub stałą blokadą Konta Firmy,usunięciem lub zmianą treści zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Portalu,usunięciem Konta Firmy Użytkownika,zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatnych.

AUKCJENiektóre z dostępnych na stronach Portalu usług płatnych mogą być oferowane w trybie aukcji. W ramach tego trybu Użytkownicy składają oferty (licytują) na wybrane przez siebie usługi. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest posiadanie aktywnego Konta Firmy. Użytkownik przystępuje do licytacji poprzez określenie maksymalnej kwoty jaką zobowiązuje się zapłacić za daną usługę. Po określeniu tej kwoty system automatycznie składa nowe oferty wyższe od aktualnych o minimalną kwotę postąpienia (1 zł). Proces ten trwa do momentu osiągnięcia ceny maksymalnej, o którym to fakcie Użytkownik jest każdorazowo informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwycięzcą aukcji jest Użytkownik, który w momencie zakończenia aukcji złożył najwyższą ofertę.W sytuacji, gdy aukcja dotyczy usług przydzielanych większej liczbie Użytkowników, zwycięzcami aukcji są Użytkownicy, którzy złożyli najwyższe oferty. Liczba użytkowników, którzy w przypadku zwycięstwa otrzymają dostęp do licytowanej usługi jest każdorazowo określana w warunkach danej aukcji na stronach Portalu. Wszyscy Użytkownicy, którzy zwyciężyli w aukcji są zobowiązani do zapłaty tej samej kwoty, wyznaczonej najniższą ze złożonych przez nich ofert.

Osoby posiadające dostęp administracyjny do portalu mają zakaz uczestniczenia w aukcji, wpływania na jej przebieg oraz zakaz udzielania informacji o cenach maksymalnych podanych przez Użytkowników.

Aukcje organizowane są cyklicznie na okres kwartału, a godziną ich rozpoczęcia oraz zakończenia jest godzina 11:00. Aukcje odbywające się pod koniec kwartału są skracane lub wydłużane tak aby kończyły się pierwszego dnia następnego kwartału. Dwie ostatnie aukcje w każdym kwartale dotyczą kwartału następnego. Ceny podane w opisach aukcji poszczególnych usług oraz oferty wprowadzane przez Użytkownika są wartościami brutto.

Zwycięstwo w aukcji powoduje automatyczne uruchomienie licytowanej usługi i powstanie zobowiązania po stronie Użytkownika do jej opłacenia. Termin płatności jest podawany w wiadomości wysyłanej po zakończeniu aukcji. Czas od uruchomienia usługi do upływu terminu płatności jest przewidziany jako okres testowania usługi. W przypadku nie opłacenia usługi w okresie jej testowania, usługi przyznane Użytkownikowi są anulowane i mogą być ponownie licytowane przez innych użytkowników.Użytkownik nie może wycofać raz złożonej oferty, a także obniżyć wprowadzonej do systemu kwoty maksymalnej.

Akceptacja polityki cookie
I have the knowladge about privacy policy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy ( nazwa i siedziba )
, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności na przesyłanie przez w.w podmiot informacji
handlowych na podany wyżej adres poczty elektronicznej lub
numer telefonu komórkowego.

I agree for processing my personal data

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
(nazwa firmy ) siedzibą w ( adres) moich danych osobowych,
w celu prowadzenia przez w.w podmiot szeroko rozumianego marketingu
towarów i usług osób trzecich.

regulation